تجهیزات اکتیو شبکه

 در حال حاضر  تنها تولید کننده  تجهیزات اکتیو  در ایران  شرکت

KDT

می باشد